S.A.V. – bezpečnosť a revízie s.r.o.

Dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou predstavili S.A.V. – bezpečnosť a revízie s.r.o. a ponuku služieb, ktoré poskytujeme obchodným partnerom a rodinám na území Slovenskej republiky.

Zaoberáme sa komplexným zabezpečovaním BOZP, PO a všetkých revíznych činností vyplývajúcich z platnej legislatívy SR. Na všetky tieto činnosti máme potrebné oprávnenia vydané dozornými orgánmi.

Podrobný rozpis:

  • zabezpečenie komplexných prehliadok domov alebo zabezpečenie konkrétnej obhliadky (plynové revízie, revízie elektrických zariadení a prehliadky komínov pre zvýšenie bezpečnosti v domácnosti)
  • Poradenstvo v oblasti BOZP v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vypracovanie dokumentácie, šetrenie úrazov a vykonávanie školení.
  • Poradenstvo v oblasti OPP v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zabezpečenie objektov a priestorov, vypracovanie dokumentácie a vykonávanie školení v plnom rozsahu.
  • Poskytovanie pravidelných kontrol a údržby požiarnych zariadení
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky na VTZ